Mobilvy logga

Integritetspolicy för anställda i Kooperativet Lila

Kooperativet Lila ekonomisk förening (769615-7143) behandlar personuppgifter om dig i enlighet med svensk lag. Kooperativet Lila är därmed personuppgiftsansvarig. Om du har frågor kring denna policy eller behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att vända dig till oss

Personuppgifter enligt denna policy behandlas enligt våra ändamål dels av Kooperativet Lila internt, dels av tjänsteleverantörer med vilka Kooperativet Lila har personuppgiftsbiträdesavtal.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Typiska personuppgifter är till exempel personnummer, namn och adress. Men det kan också handla om bilder, film, IP-adresser och andra typer av uppgifter som hör ihop med en person och sparas digitalt. Personuppgifter om dig kan komma att samlas in från dig, från olika myndigheter eller genereras under anställningen av oss eller våra tjänsteleverantörer.

Personuppgifter som behandlas

Personuppgifter som vi behandlar är t ex ditt namn, personnummer, kontaktuppgifter, e-postadress, telefonnummer, löneuppgifter, uppgifter om din anställning och inkomst, uppgifter om din arbetstid (dvs närvaro och frånvaro) och användaruppgifter i Kooperativet Lilas olika datasystem.

Ändamål med behandling

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra vår del av vårt anställningsavtal med dig, samt för att kunna följa de lagar och regler som gäller oss som din arbetsgivare. Att vi får behandla dina personuppgifter är alltså nödvändigt för att du ska kunna vara anställd hos oss.

Vi behandlar även dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att kunna göra anspråk på assistansersättning från Försäkringskassan eller kommunen för personlig assistans som du lämnat. I det sammanhanget gäller det Kooperativet Lilas rättsliga skyldigheter som assistansanordnare.

Som del i vårt uppfyllande av kollektivavtalet, som är en del av ditt anställningsavtal, lämnas dina personuppgifter vidare till partners som administrerar pensions- och försäkringsavtal. Personuppgifter kan även komma att lämnas direkt till kollektivavtalsparterna.

I vissa fall behandlar vi personuppgifter i statistiksyfte, exempelvis inom delar av vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Vid sådan behandling ska uppgifterna anonymiseras så att de inte går att härleda till någon enskild.

Särskilt om E-post

E-post från anställda innehåller regelmässigt personuppgifter. Inkommande mail öppnas och läses med intresseavvägning som laglig grund. Beroende på mailets innehåll kan det lagras antingen för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller ett ansvar som följer av vårt anställningsavtal med dig. Ett mail kan även komma att lagras med intresseavvägning som laglig grund, om vi anser att det behövs för att styrka att vi lämnat dig en viss information eller vidtagit en viss åtgärd.

Det förekommer att mindre känsliga personuppgifter, som exempelvis namn, används i intern e-postkommunikation inom Kooperativet Lila i ärenden som gäller ditt anställningsförhållande hos oss.

Särskilt om känsliga personuppgifter

Som känsliga personuppgifter räknas uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller politisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa, sexualliv eller sexuell läggning, genetiska uppgifter eller biometriska uppgifter (fingeravtryck, DNA osv) som identifierar en viss person.

Kooperativet Lila behandlar känsliga personuppgifter av två typer:

Uppgift om medlemskap i fackförening behandlas för att uppfylla vårt löneavtal, som är en del av ditt anställningsavtal. Uppgiften behandlas också när ett individärende kräver fackliga kontakter på grund av lag eller avtal.

Uppgifter om din hälsa behandlas för att kunna administrera sjukfrånvaro och sjuklön samt lagliga skyldigheter kring arbetsmiljö och rehabilitering.

Känsliga personuppgifter behandlas alltid av ett så litet antal handläggare som är möjligt efter omständigheterna.

Lagringstid

Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge det är nödvändigt för att kunna fullgöra förpliktelser enligt anställningsavtalet eller enligt svensk arbetsrätts-, skatte-, bokförings- eller övrig lagstiftning. Det betyder att olika personuppgifter kan komma att lagras olika länge.

Vi kan även komma att spara personuppgifter med intresseavvägning som laglig grund, exempelvis för att behålla dokumentation av Kooperativet Lilas åtgärder i ärenden där det föreligger eller riskerar uppstå rättslig tvist.

Dina rättigheter

Enligt EU:s Dataskyddsförordning har du följande rättigheter kring de personuppgifter som vi behandlar om dig. För att utnyttja någon av dessa rättigheter vänder du dig till oss på info@kooperativetlila.se eller tel. 046-13 06 80. Personuppgifter som du begär ut enligt punkterna nedan överlämnas endast till dig mot personlig avhämtning, för att säkerställa att inga personuppgifter hamnar i orätta händer. Vid avhämtning förväntas du kunna styrka din identitet.

Registerutdrag

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig (se rubriken Personuppgifter som behandlas). Därför kan du begära ett registerutdrag från Kooperativet Lila som visar dina personuppgifter. 

Rättelse

Om du anser att uppgifter vi behandlar om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att vi rättar eller kompletterar dem.

Radering

Du kan alltid begära att få personuppgifter raderade. Vi reserverar oss för att vi måste behålla sådana personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla lag eller avtal.

Begränsning

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om Kooperativet Lila i framtiden skulle inhämta samtycke för viss behandling av personuppgifter så har du rätt att meddela begränsning för vilken behandling samtycket gäller och inte. Med begränsning menas att dina personuppgifter markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Dataportabilitet

Du har rätt att få dina personuppgifter utlämnade på ett digitalt medium i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart format. Syftet är att du själv ska ha möjlighet att kopiera eller flytta dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Automatisk profilering

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserat beslutsfattande. Ett exempel kan vara om du nekas av ett e-rekryteringssystem att skicka in ansökningshandlingar på grund av att du inte uppfyller ett visst kriterium.

Klagomål

Om du inte är nöjd med hur Kooperativet Lila arbetar med dina personuppgifter har du rätt att vända dig till en tillsynsmyndighet för att framföra klagomål. I Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se) tillämplig myndighet. I första hand vill vi förstås att du hör av dig till oss och låter oss bemöta och hantera dina synpunkter.